SŁWONICZEK Ruchu Światło-Życie


ANIMATOR
     W potocznym rozumieniu oznacza osobę prowadzącą grupę formacyjną. W szerszym znaczeniu animatorami nazywane są osoby po skończonej formacji podstawowej oraz pełniące jakieś funkcje (np. podczas rekolekcji oazowych: animator gospo-darczy, czyli ten kto troszczy się o sprawy techniczne i zaopatrzeniowe). Faktycznymi animatorami są jednak tylko ci, którzy ukończyli formację podstawową i dostali Krzyż anima-torski.

DEUTEROKA-
TECHUMENAT
     Formacja w Ruchu Światło-Życie wzorowana jest w pew-nym sensie na drodze jaką przebywali katechumeni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa (katechumenat), a że oazowicze są już ochrzczeni i najczęściej przebyli kate-chumenat w postaci nauczania religii, dlatego drogę forma-cyjną nazywamy deuterokatechumenatem (=powtórny kate-chumenat).

DIAKONIA
     Grupa osób deklarujących przynależność do Ruchu Światło-Życie związana konkretnym celem i dobrowolnie podejmowaną służbą w danej dziedzinie. Przykładowo: Diakonia Pantomimy gromadzi osoby zajmujące się rozwojem, animowaniem najczęściej ewangelizacyjnych "występów" o charakterze teatralnym, Diakonia Słowa dba o rozpowszechnianie słowa drukowanego (pisanie, skład, druk, kolportaż itp.)

DOMOWY
KOŚCIÓŁ
     Gałąź Ruchu Światło-Życie "przygotowana" dla osób żyjących w małżeństwie, jest to droga pozwalająca w życiu rodzinnym w sposób aktywny kultywować charyzmat Ruchu Światło-Życie.

DROGOWSKAZY
NOWEGO
CZŁOWIEKA
     Zbiór dziesięciu zasad, którymi kierują się (to znaczy powinny kierować się) osoby po II stopniu Oazy Nowego Życia.

DZIEŃ
WSPÓLNOTY
1. Podczas wakacyjnych oaz rekolekcyjnych dzień, w którym spotykają się wspólnoty z danego obszaru (13 dzień rekolekcji). Poszczególne oazy przedstawiają się, prezentują znak oazy i piosenkę oazy. Tradycyjnymi punktami programu są też: wspólna Eucharystia oraz Godzina Odpowie-dzialności, w czasie której chętni składają deklaracje przystąpienia do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. "Naj-większy" i najbardziej oficjalny dzień wspólnoty ma miejsce w Krościenku. 

2. Dzień, w którym gromadzą się oazowicze z danego re-gionu (najczęściej diecezji lub archidiecezji).

EXODUS
1. Temat rekolekcji wakacyjnych II stopnia (oznaczjący "wyjście"). 

2. Jedna z celebracji podczas oazy II stopnia upa-miętniająca wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej oraz w sposób symboliczny nasze wyjście z niewoli grzechu.

FORMACJA
  Przygotowywanie się i ciągłe odkrywanie swego chrześ-cijaństwa przez uczestnictwo w życiu wspólnoty Ruchu Światło-Życie (spotkania w małych grupach, spotkania modlitewne, rekolekcje).

FORMACJA
PODSTAWOWA
   Trzyletni program zgłębiania prawd wiary prowadzący do dojrzałości chrześcijańskiej. Wiedzie on przez trzy "stopnie"; każdy z nich składa się z preoazy, rekolekcji wakacyjnych danego stopnia i postoazy.

GODZINA 
ŚWIADECTW
    Podczas różnych okazji takich jak: Dzień Wspólnoty, ostatni dzień rekolekcji oazowych itp. jednym z punktów programu jest Godzina Świadectwa (z założenia nie musi to być akurat jedna godzina, tak to się tylko nazywa). Polega ona na tym, że osoby chętne dzielą się swoimi przeżyciami, tym, co dokonało się w ich życiu dzięki spotkaniu z Bogiem.

GRUPA
FORMACYJNA
   Mała grupa Grupa osób (typowo 3-10 osób) spotykających się cyklicznie (zazwyczaj raz na tydzień, w przypadku Kręgów Domowego Kościoła jest to raz na miesiąc). Celem spotkań jest formacja i modlitwa. Grupę formacyjną prowadzi (animuje) animator.

KONGREGACJA
ODPOWIE-
DZIALNYCH
     Spotkanie osób podejmujących jakieś zadania w Ruchu Światło-Życie. Skierowana jest do moderatorów i animatorów. Podczas niej przedstawiane są zarysy programu na najbliższy rok, wygłaszane są prelekcje, prowadzone są rozmowy plenerowe. Jest to najbardziej integrujące Ruch spotkanie.

KOPIA GÓRKA
   Miejsce w Krościenku nad Dunajcem, w którym koncentruje się całe życie Ruchu Światło-Życie. Jest to oficjalne cetrum Ruchu, tam prowadził działalność założyciel Ruchu, ks. Franciszek Blachnicki, tam miało miejsce oddanie Ruchu przez kardynała Karola Wojtyłę dla Niepo-kalanej.

KRĄG 
LITURGICZNY
   Nazwa spotkań odbywających się od Adwentu w grupach po II stopniu formacyjnym. Polegają na rozważaniu frag-mentów biblijnych, które będą odczytywane na Mszy w naj-bliższą niedzielę.

KROŚCIENKO
   Miejscowość w Beskidzie Sądeckim, na skraju Pienin, w której znajduje się Kopia Górka - centrum Ruchu Światło-Życie.

MODERATOR
    Osoba (kapłan) stojąca na czele Ruchu w danej parafii (moderator parafialny), diecezji (moderator diecezjalny), czy też w ogóle na czele Ruchu (moderator generalny). Moderatorem nazywany jest też kapłan prowadzący dane rekolekcje. W przypadku osoby świeckiej dzielącej za-dania z moderatorem mówimy o moderatorze świeckim.

NAMIOT
SPOTKANIA
   Praktyka religijna typowa i charakterystyczna dla Ruchu Światło-Życie. Polega na codziennym rozważaniu Słowa Bożego (zazwyczaj tekstów Pisma Świętego), ale w ten sposób, aby głównym celem poświęconego czasu było osobiste spotkanie z Bogiem, a nie poznawanie jego treści.

NOWA
KULTURA
1. Jeden z Drogowskazów Nowego Człowieka zawie-rający wskazówki dotyczące budowania naszego wi-zerunku w świecie (sposób postępowania, ubierania, wysławiania się itp.).
 
2. Sposób życia zgodny z drogowskazem: Nowa Kultura.

OAZA
1. Potoczne określenie Ruchu Światło-Życie.

2. Tytuł pisma Ruchu Światło-Życie (strona WWW "OAZY"). 

3. Rekolekcje organizowane w ramach Ruchu Światło Życie. Mogą być Oazy wakacyjne OŻK (ODB dla młod-szych i ONŻ dla starszych:), rekolekcje specjalistyczne: Oazy Modlitwy, ORAE, ORDŻ, ORDW, ORDOW, ORDL, ORD itp. oraz oazy specjalne jak COM. 

4. Potoczna nazwa spotkań oazowych (nie we wszystkich rejonach polski).

OAZA ŻYWEGO
KOŚCIOŁA (OŻK)
   Określenie wspólne rekolekcji wakacyjnych. W ramach Oazy Żywego Kościoła są: Oaza Dzieci Bożych i Oaza Nowego Życia.

POGODNY
WIECZÓR
   Składa się nań wszystko co sympatyczne, zabawne i integrujące (zabawy, skecze, tańce znaczy pląsy itp.). Na stronie Ruch w sieci w kategorii "Inne" znaleźć można zbiór materiałów na pogodne wieczory.

POSTOAZA
      Czas po oazowych rekolekcjach wakacyjnych trwający do Adwentu.

PIOSENKA 
OAZY
     Utwór wybierany podczas rekolekcji oazowych, który ma najbardziej oddawać charakter danej Oazy. Zazwyczaj piosenką Oazy jest piosenka lub pieśń, która się najbardziej podoba, chociaż z Oazą, która go prezentuje ma niewiele wspólnego. Piosenka Oazy prezentowana jest wobec innych Oaz podczas Dni Wspólnoty (patrz też znak Oazy).

PREOAZA
    Czas formacji przygotowujący przed oazą wakacyjną. Zaczyna się wraz z Adwentem.

SILENTIUM
     Praktyka stosowana niekiedy w czasie rekolekcji. Polega na zachowaniu milczenia, a ściślej: na mówieniu tylko rzeczy absolutnie koniecznych. Pozwala to na wyciszenie się i głęb-sze przeżywanie wewnętrzne.

SZKOŁA
ANIMATORA
   Cykl rekolekcyjny lub jednorazowe rekolekcje służące rozwojowi animatorów lub osób przygotowujących się do posługi animatorskiej.

SZKOŁA
LITURGII
     Punkt programu rekolekcji wakacyjnych. Tematem jest szeroko pojęta liturgia. Poznaje się wówczas historię, jej znaczenie. Wyjaśniana jest symbolika gestów liturgicznych, szat. Szkoła liturgi pozwala poznać części liturgii eucharystycznej, sposób ich sprawowania i wiele innych rzeczy jej dotyczących.

SZKOŁA
ŚPIEWU
     Punkt programu rekolekcji. Nazwa mówi sama za siebie. Uczymy się na szkoleśpiewu pieśni religijnych oraz technicznych podstaw śpiewania, lub jak kto woli wokalizacji.

TEMAT
ROKU
    Temat jaki przyświeca danemu rokowi formacyjnemu, określa nad którym zastanawia się i pracuje cały Ruch Światło-Życie.

WYPRAWA
OTWARTYCH OCZU
     Jeden z punktów programu podczas oazy rekolekcyjnej. Polega on najczęściej na wędrówce, która ma zadany cel (odnalezienie czegoś, odkrycie jakiejś prawdy itp.).

ZNAK OAZY
    Podczas wakacyjnych rekolekcji oazowych robiony jest znak oddający istotę przeżywanego czasu. Forma znaku zależy tylko od pomysłowości oazowiczów. Może to być plakat, rzeźba oraz inne konstrukcje trudne do sprecyzowania (makiety, plecionki, tarcze itp.). Zazwyczaj znak Oazy pełen jest symboli, ich wyjaśnianie wraz z prezentacją znaku jest jednym z punktów programu wakacyjnych Dni Wspólnoty, na których gromadzą się Oazy z danego regionu.

Źródło infoirmacji: http://oazajablonka.npx.pl/news.php (6 grudnia 2014 roku)

Ciekawe linki, gdzie dowiesz się więcej informacji na konkretne hasło:

Czasopisma Ruchu Światło-Życie:

Ciekawe filmy:
Film: "Oaza w Polsce" (1986)
Muzyka: Piosenka Roku 2014/2015
"Radość przemienionych serc"
(sł. Katarzyna Jaskólska, 
muz. Adrianna Rękawiecka)
Teledysk: Oaza Dzieci Bożych (Produkcja 2012)
Świadectwo: 
Czystośc przed ślubem

TEMAT ROKU:

STRUKTURY DIAKONII:

Kreator stron internetowych - przetestuj